ΔΗΜΟΣΙΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα προβλήματα, που προκύπτουν από τη δράση τής Δημόσιας Διοίκησης, την οργάνωση και τη λειτουργία τού Κράτους και τών νομικών προσώπων τού Δημοσίου, ήταν πάντα πολλά. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, με την ψήφιση και την εφαρμογή τών “μνημονίων”, έχουν πολλαπλασιαστεί. Η άσκηση τής δημόσιας εξουσίας, είναι η αρμοδιότητα τών διοικητικών οργάνων (π.χ. Κυβέρνηση,  υπουργοί, όργανα δημόσιων νομικών προσώπων – Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.) να θέτουν μονομερώς κανόνες   δικαίου (απρόσωπους ή ατομικούς), ανεξάρτητα από τη βούληση τών προσώπων, προς τα οποία οι κανόνες αυτοί απευθύνονται, ή και εναντίον τής βούλησής τους, επιβάλλοντας υποχρεωτική συμπεριφορά. Όταν όμως αυτοί οι επιβληθέντες κανόνες δεν συμβαδίζουν με τη νομιμότητα, ήτοι έρχονται σε αντίθεση π.χ. με το Σύνταγμα, τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και άλλες νομοθετικές διατάξεις, τότε ο πολίτης, στον οποίο επιβάλλονται και υφίσταται τις συνέπειές τους, έχει δικαίωμα να αμυνθεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο μας αναλαμβάνει την  άμυνα τού διοικούμενου (πολίτη/δημότη/υπαλλήλου/φορολογούμενου/συνταξιούχου), μέσω τής άσκησης ενστάσεων ενώπιον τών διοικητικών οργάνων, καθώς και  ένδικων μέσων και βοηθημάτων (π.χ. προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως, εφέσεων, κλπ.) ενώπιον τών διοικητικών δικαστηρίων. Αναλαμβάνουμε δε τη διεκπεραίωση τών υποθέσεων αυτών μέχρι και τον τελευταίο βαθμό  στα ανώτατα διοικητικά δικαστήρια τής χώρας, ήτοι το Συμβούλιο τής Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ολομ.).
Πέραν δε τών υποθέσεων πειθαρχικού δικαίου τών υπαλλήλων, αναλαμβάνουμε και υποθέσεις πειθαρχικού δικαίου τών δικηγόρων, ενώπιον τών πειθαρχικών συμβουλίων τών δικηγορικών συλλόγων και τού Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Αρέσει σε %d bloggers: