ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει την ειδική γνώση και την πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικίας, έχοντας διαμορφώσει συμφωνητικά μίσθωσης, τα οποία εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον εκμισθωτή. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, που η αφερεγγυότητα ή η όποια οικονομική αδυναμία του μισθωτή αποτελεί σοβαρή πηγή προβλημάτων, είναι αναγκαία η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση των εκμισθωτών. Η προστασία δε τών εκμισθωτών επεκτείνεται και στις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος, όταν ο μισθωτής δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του (π.χ. διαταγή απόδοσης μισθίου, αγωγή).
Ωστόσο, έχουν ανάγκη προστασίας και οι μισθωτές, όταν ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής παραβιάζει όρους τού συμφωνητικού μίσθωσης και δεν συμπεριφέρεται σύννομα και όταν οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται και γίνονται δυσμενέστερες, με αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν σ’ένα υψηλό μίσθωμα. Το νομικό πλαίσιο προστασίας υπάρχει. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ορθή αξιοποίησή αυτού τού πλαισίου.
Ως γραφείο καλύπτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και άλλες ειδικότερες σε σχέση με το δίκαιο μισθώσεων.
Αρέσει σε %d bloggers: