ΔΙΑΓΡΑΦΗ 300.000 € ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 442.000 € ΠΡΟΣ 13 ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ, ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 310/2013 απόφασή του (Εκουσία Δικαιοδοσία – Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά), σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας, που αφορούσε τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένου δανειολήπτη (59χρονου ελεύθερου επαγγελματία, με «κατάστημα» – εργαστήριο επισκευής, οικογενειάρχη, με προβλήματα υγείας) προς 13 συνολικά τράπεζες, αποφάσισε τα εξής:
Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπ’όψη τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα προβλήματα υγείας, τις υποχρεώσεις, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση τού συγκεκριμένου δανειολήπτη και απορρίπτοντας τις ενστάσεις τών τραπεζών περί δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών, περί εμπορικής ιδιότητας και περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, ρύθμισε τις οφειλές του δανειολήπτη, που ανέρχονταν περίπου στο ύψος των 442.000 ευρώ με τον εξής (συνοπτικά) τρόπο:

1) Όρισε άτοκες μηνιαίες καταβολές 300 ευρώ καθεμία επί μία τετραετία, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση τής απόφασης. Ήτοι συνολικό ποσό 14.400 ευρώ για ολόκληρη την τετραετία. 

2) Όρισε εκκαθαριστή τής περιουσίας τού δανειολήπτη, ο οποίος εντός ενός έτους θα προβεί στην εκποίηση δύο ακινήτων του δανειολήπτη, με ελάχιστο τίμημα 12.000 ευρώ και 30.000 ευρώ έκαστο.

3) Εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία τού αιτούντα – δανειολήπτη και καθόρισε το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για τη διάσωση τής κύριας κατοικίας του σε 85.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 425 ευρώ και για χρονικό διάστημα 200 μηνών που θα αρχίσουν από 01-06-2017

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΚΛΟΥΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

310/Φ……./2013 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Άννα Καραμηνά, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως ………………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………………. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ

Του Αιτούντα ……….., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά τής πληρεξουσίας δικηγόρου Ζωγραφίας Κλούρα

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι έχουν καταστεί διάδικοι μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή τους (αρ. 5 ν. 3869/2010) και παραστάθηκαν ως ακολούθως

1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………………. ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Ι. Θ.

2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……………………….. ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Δ. Κ.

3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……………………. ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

4) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……………………… ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξoυσίoυ δικηγόρου Γ. Χ.

5) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………………. ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

6) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………………… ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Μ. Κ.

7) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………………………. που εδρεύει στο …………………………… και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξoυσίoυ δικηγόρου Π. Κ.

8) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……………………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ε. Σ.

9) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………………. που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Α. Κ.

10) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ι. Α.

11) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………………. ΑΕ που εδρεύει στο …………….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε

12) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………. ΑΤΕ (πρώην ……………………. ανώνυμη τραπεζική εταιρία) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και

13) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………………. ΑΕ, θυγατρική της εταιρίας …………………. που εδρεύει στο ……………………. και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία δεν παραστάθηκε

Ο Αιτών με την από ..………. αίτησή του ενώπιον του δικαστηρίου τούτου που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ..……/…… και προσδιορίστηκε δικάσιμος η ………… και κατόπιν αναβολής αυτή πού αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για την προκείμενη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, το δικαστήριο, αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες υπ’ αριθ. ..…/……, ..…/…….., …./…….., …./……… και …./…….. εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς …………….., ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου τη δικάσιμο την …………… και κλήση για συζήτηση επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις τραπεζικές εταιρίες με την επωνυμία …………………….. ΑΕ, …………………. ΑΕ, ……………….. ΑΕ , …………… ΑΤΕ και …………………. ΑΕ αντίστοιχα. Αυτές όμως δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου στην μετ’ αναβολή δικάσιμο της …….…….. και ως εκ τούτου θα δικαστούν σαν να είναι παρούσες (αρ. 754 ΚΠΟΛΔ), χωρίς να απαιτείται εκ νέου κλήτευσή τους, αφού η υπόθεση ανεβλήθη από το πινάκιο (αρ.226 παρ.4 ΚΠΟΛΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι αρκούντως ορισμένη, ο αιτών επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών του προς τις πιστώτριες Τράπεζες, ζητά αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά του, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η πρoδικασία που ορίζει το αρ. 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η από 15.9.2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του Συνήγορου του Καταναλωτή Ευάγγελου Ζερβέα και β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα με ημερομηνία ………… για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις του α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 3869/2010 και για τη μη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτησή του ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη. Επομένως η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των αρ. 741 εως 781 ΚΠΟΛΔ (αρ. 3 του ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1,4,5,8,9 και 11 του ν. 3869/2010. Ως εκ τούτου επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την κατάθεση ενός μάρτυρα που εξετάστηκε ενόρκως ενώπιον του δικαστηρίου, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται τα εξής:

Ο αιτών, ηλικίας 59 ετών, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και συγκεκριμένα ασχολείται με την επισκευή ηλεκτρικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, διατηρώντας κατάστημα στο ………., χωρίς όμως να απασχολεί υπαλλήλους και ως εκ τούτου η φύση του επαγγέλματός του δεν του προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι πιστωτές του, αφού η άσκηση των παραπάνω πράξεων συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο με τη σωματική του καταπόνηση, το δε κέρδος που αποκομίζει δεν αποτελεί παρά την αμοιβή της προσωπικής του εργασίας. Τα ετήσια κέρδη του έτσι όπως αυτά φαίνονται στις φορολογικές του δηλώσεις κυμαίνονται μεταξύ 11.000 και 13.600 ευρώ (ιδ. εκκαθαρ. σημειωμ. Δ.Ο.Υ οικον.ετών 2012,2011, 2010,2009. Είναι παντρεμένος και η σύζυγός του δεν εργάζεται, ενώ έχουν και μια κόρη ηλικίας 18 ετών, η οποία είναι πρωτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα ……………………………………τού Πανεπιστημίου ……….. Ζουν σε διαμέρισμα επιφάνειας 80 τμ, του οποίου ο αιτών έχει την πλήρη κυριότητα και χρησιμεύει για κύρια κατοικία του, κείμενη στην Αθήνα επί της οδού …………………………, η εμπορική αξία της οποίας, λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητάς της (πρόκειται για κατασκευή του 1991), της περιοχής που βρίσκεται, του ορόφου (7οςόροφος) και του εμβαδού της, εκτιμάται στο ποσό των 100.000 ευρώ περίπου, και συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. Περαιτέρω στην ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνεται η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας οικίας, επιφάνειας 55 τμ περιλαμβανομένων και βοηθητικών χώρων επιφάνειας 50 τμ σε οικόπεδο 800 τμ που Βρίσκεται εντός οικισμού στο Δήμο ………… του Ν. Α…………, η πλήρης κυριότητα ενός οικόπεδου 60 τμ εντός οικισμού στο Δήμο …………. του Ν. Α…………., η πλήρης κυριότητα μιας κάθετης ιδιοκτησίας επιφάνειας 360,20, που αποτελεί τμήμα ενός οικοπέδου επιφάνειας 1.653,01 τμ και στην οποία αναλογούν τα 21, 79% εξ αδιαιρέτου του όλου ενιαίου οικοπέδου που βρίσκεται εντός οικισμού στη θέση ………… του δήμου …………. στη ………….. Επίσης έχει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου 5 αγροτεμάχια στο Ν. Α…………. επιφάνειας 15.000 τμ στη θέση ……………, 7000 τμ στη θέση …………, 1000 τμ στη θέση ………., και 1000 τμ στη θέση ………. αντίστοιχα. Τέλος είναι κύριος ενός ΙΧΦ αυτοκινήτου έτους κυκλοφορίας 1990 και ενός μετρίου κυβισμού ΙΧΕ αυτοκινήτου έτους κυκλοφορίας 1983 το οποίο έχει τεθεί σε ακινησία.

Ο αιτών σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με τους παρακάτω πιστωτές της συμβάσεις οι οφειλές από τις οποίες έως την επίδοσης της κρινόμενης αίτησης (αρ 6 παρ.3 του ν.3869/2010) έχουν ως εξής 1) στην …………….. από την υπ’ αριθ. ……………. σύμβαση επαγγελματικού δανείου το ποσό των 31.751,79 ευρώ, από την υπ’αριθ. …………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 967,12 ευρώ, από την υπ’ αριθ. …………….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 17.163,10 ευρώ , από την υπ’ αριθ. …………….. σύμβαση το ποσό των 11,69 ευρώ , από την υπ’ αριθ. ……………….. σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 80,60 ευρώ, από την υπ’ αριθ. ………………. σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 241,93 ευρώ , από την υπ’ αριθ. ……………. σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 5685,53 ευρώ και συνολικά 55.901,76 ευρώ 2) στην ………………… από τις υπ’ αριθ. ………………, …………………., ………………….. συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών τα ποσά των 7.877,81 ευρώ, 3.442,26 ευρώ, 6.338,74 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 17.658,81 ευρώ, 3) στην ………………………… από τις υπ’ αριθ. ………………….., ……………………. συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών τα ποσά των 8.432,05 ευρώ, 8.642,09 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 17.074,14 ευρώ,4) στην ……………………… από την υπ’ αριθ. ………………. σύμβαση δανείου το ποσό των 32.648,61 ευρώ, από τις υπ’ αριθ. ………………….., …………………, …………………., …………………, ………………………. συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών τα ποσά των 13.351,18 ευρώ, 11.740,21 ευρώ 7.341,01 ευρώ, 8.759,52 ευρώ, 13.965,99 ευρώ αντίστοιχα, από την υπ’ αριθ. ……………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 8792,64 ευρώ και συνολικά οι ανέγγυες οφειλές του ανέρχονται στο ποσό των 96.599,16 ευρώ , ενώ από την υπ’ αριθ. ………….. σύμβαση επαγγελματικού δανείου το ποσό των 32.614,92 ευρώ, για την εξασφάλιση του οποίου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στην ως άνω κύρια κατοικία του αιτούντα και το οποίο εξακολουθεί να εκτοκίζεται μέχρι τη έκδοση της απόφασης , από την υπ’ αριθ. ………….. σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 115.023,06 ευρώ, για την εξασφάλιση του οποίου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στην ως άνω κύρια κατοικία του και το οποίο εξακολουθεί να εκτοκίζεται μέχρι τη έκδοση της απόφασης και συνολικά οι ενέγγυες οφειλές του ανέρχονται στο ποσό των 147.637,98 ευρώ, 5) στην …………………… από τις υπ’ αριθ. ………………, ……………….. συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών τα ποσά των 1582,14 ευρώ, 1540,55 ευρώ, αντίστοιχα και συνολικά 3.122,69 ευρώ 6) στην …………………… από τις υπ’ αριθ. ………………., …………………. συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών τα ποσά των 6.088,31 ευρώ, 4.294,94 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 10.383,25 ευρώ, 7) στην …………………… από τις υπ’ αριθ. ……………., …………….. συμβάσεις δανείου αναχρηματοδότησης τα ποσά των 5.844,76 ευρώ, 10.966,76 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 16.811,52 ευρώ 8) στην ………………….. από την υπ’ αριθ. ……………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 9.118,37 ευρώ, από την υπ’ αριθ. ……………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 3.867,19 ευρώ, από την υπ’ αριθ. ………………….. σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 7.290,33 ευρώ και συνολικά 20.275,89 ευρώ, 9) στην …………….. από την υπ’ αριθ. ………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 11.883,36 ευρώ, 10) στην ………………….. από τις υπ’ αριθ. ……………, …………….. συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών τα ποσά των 14.373,58 ευρώ, 12.343,20 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 26.716,78 ευρώ, 11) στην …………….. από την υπ’ αριθ. …………….. σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 3.343,71 ευρώ, 12) στην …………….. (πρώην ………….) από την υπ’ αριθ. ………………. σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 7.644,80 ευρώ και τέλος 13)στην …………………… από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 7.434,17 ευρώ

Από το σύνολο των εισοδημάτων του αιτούντα και από το γεγονός ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται και επομένως δεν έχει δυνατότητα συνεισφοράς για την κάλυψη των αναγκαίων εξόδων για την διαβίωση τους, λαμβανομένων υπόψη και των προβλημάτων υγείας που έχει (ιδ. ιατρικό πιστοποιητικό της ……………… Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου …………….), αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, ενόψει της ηλικίας του και των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, προκύπτει ότι αυτός βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του απέναντι στους πιστωτές του, απορριπτομένων των ισχυρισμών των τελευταίων περί δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματός του, καθώς με το ν. 3869/2010 επιδιώκεται ακριβώς να ρυθμιστούν πράγματι όλες εκείνες οι περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι αν και στο παρελθόν είχαν πιστοληπτική ικανότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που έθεταν οι ίδιοι οι πιστωτές, αδυνατούν πλέον, χωρίς δόλο, να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Κατόπιν τούτων το δικαστήριο πρέπει να προβεί κατ’ αρχήν σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του αιτούντα για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του.

Η κάθε μηνιαία καταβολή, λαμβανομένων υπόψη, όπως προαναφέρθηκε των εισοδημάτων του και του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειάς του, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 300 ευρώ , σε 48 άτοκες δόσεις συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του.Ειδικότερα για την απαίτηση της …………………… το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 12,63% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 38 ευρώ, για την απαίτηση της …………………….., το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 3,99% επί του συνόλου των οφειλών του, θα καταβάλει το ποσό των 12 ευρώ, για την απαίτηση της …………………….. το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 3,86% επί του συνόλου των οφειλών του, θα καταβάλει το ποσό των 12 ευρώ, για την συνολική απαίτηση της …………………… το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 55,20% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το συνολικό ποσό των 166 ευρώ εκ του οποίου το ποσό των 66 ευρώ θα καταλογιστεί για τις ανέγγυες οφειλές του και το ποσό των 100 ευρώ για τις εμπραγμάτως ασφαλισμένες οφειλές του, για την απαίτηση της ………………………., το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,71% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλλει το ποσό των 2 ευρώ, για την απαίτηση της ……………………. το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2,35% επί του συνόλου των οφειλών του, θα καταβάλει το ποσό των 7 ευρώ, για την απαίτηση της …………………. το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 3,80% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλλει το ποσό των 11 ευρώ, για την απαίτηση της ……………………., το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4,58% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 14 ευρώ, για την απαίτηση της ………………….., το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2,69% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλει το ποσό των 8 ευρώ, για την απαίτηση της …………………… το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 6,04% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλλει το ποσό των 18 ευρώ, για την απαίτηση της ………………… , το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,76% επί του συνόλου των οφειλών του, θα καταβάλει το ποσό των 2 ευρώ, για την απαίτηση της ………………. το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 1,73% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλλει το ποσό των 5 ευρώ, και τέλος για την απαίτηση της …………………. το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 1,68% επί του συνόλου των οφειλών του θα καταβάλλει το ποσό των 5 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας, ο αιτών θα έχει καταβάλει έναντι του συνόλου των οφειλών του ύψους 442.488 ευρώ, το συνολικό ποσό των 14.400 ευρώ και θα έχει απομείνει υπόλοιπο ύψους 428.088 ευρώ.Ειδικότερα θα έχει καταβάλει 1) προς την ………………. το ποσό των 1824 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 54.077,76 ευρώ 2) προς την ………………….. το ποσό των 576 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 17.082,81 ευρώ, 3) προς την ………………….. το ποσό των 576 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 16.498,14 ευρώ, 4)προς την ……………… και έναντι των ανέγγυων οφειλών, το ποσό των 3.168 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο 93.431,16 ευρώ και έναντι των εμπραγμάτως ασφαλισμένων το ποσό των 4.800 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 142.837,98 ευρώ, 5) προς την …………….. το ποσό των 96 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 3.026,69 ευρώ, 6) προς τη …………………. το ποσό των 336 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 10.047,25 ευρώ, 7) προς τη ………………… το ποσό των 528 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 16.283,52 ευρώ 8) προς την ……………….., το ποσό των 672 ευρώ, και θα έχει μείνει υπόλοιπο 19.603,89 ευρώ 9) προς τη ……………… το ποσό των 384 ευρώ, και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 11.499,36 ευρώ,10) προς την ……………………. το ποσό των 864 ευρώ, και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 25.852,78 ευρώ, 11) προς την …………… το ποσό των 96 ευρώ, και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 3.247,71 ευρώ, 12) προς την …………. το ποσό των 240 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 7.404,80 ευρώ και τέλος 13) προς την ………………….. το ποσό των 240 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο το ποσό των 7.194,17 ευρώ

Επειδή ωστόσο το συνολικά υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό (428.088 ευρώ) παραμένει πολύ υψηλό, η παραπάνω ρύθμιση του αρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 του νόμου θα συνδυαστεί μ’ αυτή του αρ. 9 παρ. 1 του ιδίου νόμου, με την εκποίηση μέρους της προαναφερόμενης ακίνητης περιουσίας του αιτούντα, πλην της κύριας κατοικίας του, ενός οικοπέδου του επιφάνειας μόλις 60 τμ και των λοιπών αγροτεμαχίων στα οποία έχει μικρό ποσοστό κυριότητας και ως εκ τούτου μηδαμινή αξία, καθόσον κρίνεται, ότι οι λοιπές εκποιήσεις μπορούν να αποφέρουν αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του (αρθ. 9 παρ. 1 του νόμου), ενώ επίσης δεν κρίνεται σκόπιμη η εκποίηση του επαγγελματικού του αυτοκινήτου αφού, λόγω της παλαιότητάς του δεν αναμένεται αγοραστικό ενδιαφέρον. Επομένως πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων τον προβλεπόμενο στο άρθρο 371 ΚΠoλΔ κατά το διατακτικό, ο οποίος θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ.1 εδ.3 ν. 3869/2010) στην, εντός ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του, εκποίηση με ελεύθερη πώληση, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα η όλη διαδικασία, των εξής ακινήτων 1) σε ποσοστό 50% ες αδιαιρέτου μιας οικίας, επιφάνειας 55 τμ περιλαμβανομένων και βοηθητικών χώρων επιφάνειας 50 τμ σε οικόπεδο 800 τμ που Βρίσκεται εντός οικισμού στο Δήμο ……….. του Ν. Α………, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 12.000 ευρώ και 2) μιας κάθετης ιδιοκτησίας επιφάνειας 360,20, που αποτελεί τμήμα ενός οικοπέδου επιφάνειας 1.653,01 τμ και στην οποία αναλογούν τα 21,79% ες αδιαιρέτου του όλου ενιαίου οικοπέδου που βρίσκεται εντός οικισμού στη θέση …………… του δήμου ……….. στη …………., με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 30.000 ευρώ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’ αρθ. 153 παρ. 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του αρθ. 161 ΠτωχΚ. Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη διανομή του ποσού από τις εκποιήσεις με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ. Ειδικότερα με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί από το προϊόν της εκποίησης όλων των ως άνω ακινήτων στη σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών, καθώς ουδείς εξ αυτών έχει εμπράγματη ασφάλεια στα εκποιούμενα πράγματα. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ).

Οι παραπάνω δύο ρυθμίσεις θα συνδυαστούν και με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με το αναμενόμενο προϊόν των εκποιήσεων των πιο πάνω ακινήτων και τις καταβολές επί 4ετία των ρυθμίσεων αυτών και πάλι δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντα και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του. Επομένως η ικανοποίηση των πιστωτών με περαιτέρω καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, μπορεί να ανέλθει μέχρι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας της, ήτοι μέχρι το ποσό των (100.000Χ85% =) 85.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 425 ευρώ και για χρονικό διάστημα 200 μηνών που θα αρχίσουν από 1.6.2017 επειδή κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί αντίστοιχη περίοδος χάριτος και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα εντόκως με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδας (άρθρο 9 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3996/2011 άρθρο 85).

Το ακριβές ωστόσο υπόλοιπο των απαιτήσεων του κάθε πιστωτή του αιτούντα, προκειμένου να γίνει η διανομή του πιο πάνω ποσού, δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον οι πιστωτές του πέραν από τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία, πρόκειται να ικανοποιηθούν και από τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης των παραπάνω ακινήτων, το οποίο δεν είναι γνωστό ακόμη. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός του εκκαθαριστή για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της τελευταίας ρύθμισης. Έτσι ο ίδιος εκκαθαριστής μετά την εκποίηση των ακινήτων και τη διανομή του προϊόντος θα ενημερώσει εγγράφως τον αιτούντα και τους πιστωτές του για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών του προς κάθε έναν απ’ αυτούς αφαιρουμένων και των ποσών που θα καταβληθούν εντός της τετραετίας και στη συνέχεια στα πλαίσια της ρύθμισης για τη διάσωση της κατοικία του, θα συντάξει νέο πίνακα διανομής ώστε με την καταβολή, κατά τα προαναφερόμενα, του ποσού των 425 ευρώ μηνιαίως να γίνει η προνομιακή ικανοποίηση των υπόλοιπων απαιτήσεων της …………… ΤΡΑΠΕΖΑΣ και είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες με εγγραφή προσημειώσεων στην κύρια κατοικία του, κατά τη σειρά εγγραφής της κάθε προσημείωσης, και από το οποίο, προφανώς λόγω του μεγάλου ύψους αυτών των οφειλών του, θα ικανοποιηθούν μόνο αυτές.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντα με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των ανωνύμων εταιριών με τιs επωνυμίες ……………….., ………………………, ……………………, ………………….., ……………………. και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα, με άτοκεs μηνιαίεs καταβολές πpos τουs πιστωτές του επί μία τετραετία, συνολικού ποσού 14.400 ευρώ διανεμόμενο κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό τηs παρούσαs, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχήs γενομένηs από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση τηs απόφασηs.

Ορίζει εκκαθαριστή της περιουσίας του την δικηγόρο Αθηνών Β. Ν., κάτοικο Αθηνών, οδός ………………….. τηλ. ……………, …………….., η οποία θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο.

Το έργο του θα είναι η, εντός ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του, εκποίηση με ελεύθερη πώληση των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας ακινήτων του αιτούντα και με το αναφερόμενο ελάχιστο τίμημα.

Θα αναλάβει επίσης τη σύνταξη του πίνακα διανομήs για τη σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών από το τίμημα που θα επιτευχθεί από την εκποίηση των ακινήτων.

Εξαιρεί τηs εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντα επιφάνειαs 80 τ.μ που βρίσκεται στην Αθήνα ………… επί τηs οδού ………………….

Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για τη διάσωση τηs κύριαs κατοικίαs του σε 85.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί με μηνιαίεs καταβολές ύψους 425 ευρώ και για χρονικό διάστημα 200 μηνών που θα αρχίσουν από 1.6.2017 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα εντόκως χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη τηs ρύθμισηs περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο τηs Τράπεζαs τηs Ελλάδαs.

Αναθέτει στον ίδιο όπως πιο πάνω εκκαθαριστή την παρακολούθηση και υποβοήθηση τηs εκτέλεσηs των όρων τηs ρύθμισηs για την εξαίρεση τηs κύριαs κατοικίαs του και συγκεκριμένα το έργο τηs έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση τηs διανομήs των προϊόντων των εκποιήσεων των ακινήτων, του αιτούντα και των πιο πάνω τραπεζών για το ακριβέs υπόλοιπο των οφειλών του προς κάθε μία απ’ αυτέs, ο υπολογισμόs του οποίου θα γίνει με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση ποσά των απαιτήσεων κάθε πιστώτριαs, από τα οποία θα αφαιρεθούν τα πιο πάνω ποσά των καταβολών επί 4ετία και αυτά από τη διανομή του τιμήματος τηs εκποίησηs των ακινήτων και εν συνεχεία τη σύνταξη πίνακα διανομής, ώστε από το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό να ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της ……… ΤΡΑΠΕΖΑΣ που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες με εγγραφή προσημειώσεων στην κύρια κατοικία του αιτούντα κατά τη σειρά εγγραφής της κάθε προσημείωσης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις ………. 2013.

    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: