ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει την ειδική γνώση και την πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικίας, έχοντας διαμορφώσει συμφωνητικά μίσθωσης, τα οποία εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον εκμισθωτή. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, που η αφερεγγυότητα ή η όποια οικονομική αδυναμία του μισθωτή αποτελεί σοβαρή πηγή προβλημάτων, είναι αναγκαία η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση των εκμισθωτών. Η προστασία δε τών εκμισθωτών επεκτείνεται και στις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος, όταν ο μισθωτής δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του (π.χ. διαταγή απόδοσης μισθίου, αγωγή). Ωστόσο, έχουν ανάγκη… Ανάγνωση του υπολοίπου

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν: α) αγωγές αποζημίωσης από ενδοσυμβατική ευθύνη (π.χ. από σύμβαση αγοραπωλησίας, δανείου, έργου, εντολής, εταιρικές συμβάσεις, κλπ.) και αδικοπραξία, αγωγές αδικαιολόγητου πλουτισμού, διανομής, καθώς  και αγωγές  διάρρηξης (σε περιπτώσεις καταδολίευσης δανειστών), και β) τη σύνταξη συμβάσεων – ιδιωτικών συμφωνητικών για τη ρύθμιση σχέσεων ιδιωτικού δικαίου και κυρίως για την καλύτερη δυνατή κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πελατών μας.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Έχουμε μεγάλη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα, τα οποία αφορούν στο δίκαιο καταναλωτών (προστασίας καταναλωτών και επιβατών), έχοντας επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα (αποφάσεις, διευθετήσεις, κλπ.). Ενδεικτικώς, αναφέρουμε τις περιπτώσεις αναστροφής πώλησης λόγω ελαττωμάτων τού προϊόντος, αγωγής αποζημιώσεως λόγω απόκρυψης τών ελαττωμάτων, επιστροφής αντιτίμου αεροπορικών ή άλλων εισιτηρίων και αποζημίωσης λόγω παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή γραφείων ταξιδίου, άμυνας απέναντι σε παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών και άλλων σχετικών συμβάσεων, κλπ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε την άσκηση αγωγών για την προστασία τής πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο όταν προσβάλλεται το δικαίωμα εκμετάλλευσης τού έργου (περιουσιακό δικαίωμα), όσο και όταν προσβάλλεται το δικαίωμα τής προστασίας τού προσωπικού δεσμού τού δημιουργού τού έργου προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, που αφορούν: 1) τη γνησιότητα και την ακύρωση διαθήκης, 2) την ερμηνεία τού περιεχομένου διαθήκης και την ακύρωση διάταξης αυτής, 3) την εξ αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη) διαδοχή, τη νόμιμη μοίρα, την αποκλήρωση & την κληρονομική αναξιότητα, 4) την αποδοχή και την αποποίηση της κληρονομίας, 5) τη σχολάζουσα κληρονομία & 6) τη δικαστική εκκαθάριση τής κληρονομίας. Το γραφείο μας, κατόπιν μελέτης τής εκάστοτε υποθέσεως, ενημερώνει τον πελάτη για τα δικαιώματά του και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει, βάσει τού νόμου, να προβεί, είτε για να τα κατοχυρώσει, είτε για να τα διεκδικήσει (π.χ. προσβολή διαθήκης,… Ανάγνωση του υπολοίπου