ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συνεχής αλλαγή τού φορολογικού καθεστώτος και τών κανόνων και διατάξεών του καθιστά δυσχερή, εκ μέρους τών φορολογουμένων, την παρακολούθηση, την κατανόηση και την τήρησή του. Δηλαδή, ο φορολογούμενος, λόγω τής έλλειψης ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος και επειδή αδυνατεί να παρακολουθήσει τις αλλεπάλληλες αλλαγές, που ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι καταιγιστικές, δυσκολεύεται να εφαρμόσει και να τηρήσει ορθά τις νέες διατάξεις, λόγω άγνοιας.  Πέραν αυτού, πολλές νέες ρυθμίσεις, αντί να λύνουν προβλήματα και να αίρουν αδικίες, δυστυχώς, όπως προκύπτει και εκ του αποτελέσματος, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και αδικίες. Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο… Ανάγνωση του υπολοίπου

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΛΠ.)

Το δίκαιο τής Αναγκαστικής Εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, κλπ.) αποτελεί ένα σημαντικό – κρίσιμο τομέα υποθέσεων, λόγω τού αντικειμένου του, που είναι τις περισσότερες φορές ζωτικής σημασίας για τα εμπλεκόμενα μέρη. Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται βάσει εκτελεστού τίτλου (π.χ. διαταγές πληρωμής, τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, κλπ).  Στις περισσότερες δε περιπτώσεις ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή πληρωμής, οπότε, πριν την αναγκαστική εκτέλεση προηγείται το στάδιο τής εκδόσεως διαταγής πληρωμής. Στην αναγκαστική εκτέλεση, από τη μία πλευρά είναι αυτός, ο οποίος επισπεύδει τη διαδικασία και από την άλλη αυτός που προσπαθεί να την ανακόψει – ακυρώσει. Το γραφείο… Ανάγνωση του υπολοίπου

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα πολεοδομικού δικαίου (πχ. ζητήματα που αφορούν άδειες οικοδομής, εκθέσεις αυτοψίας, αυθαίρετα, κλπ.), καθώς και τη γνώση για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με το Πολεοδομικό Δίκαιο. Το γραφείο μας είναι σε θέση να παρέχει την αναγκαία νομική κάλυψη γι’αυτά τα ζητήματα, με την απαραίτητη συνδρομή τεχνικών συμβούλων, ως προς τα τεχνικά ζητήματα. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση τών θεμάτων, τα οποία άπτονται τού Πολεοδομικού Δικαίου είναι ο ενιαίος χειρισμός όλων τών προεκτάσεων – συνεπειών τους, ήτοι διοικητικών, ποινικών και αστικών. Διότι μία… Ανάγνωση του υπολοίπου

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ – ΝΟΜΟΣ “ΚΑΤΣΕΛΗ”, “ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ” (Ν. 3869/2010)

Η μεγάλη οικονομική κρίση “τίναξε” τον οικογενειακό προγραμματισμό “στον αέρα” και οδήγησε πολλά ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο, με πρώτη και κύρια συνέπεια, να μην μπορούν να αποπληρώσουν δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Μία διέξοδος, που δόθηκε νομοθετικά, σε πολίτες, που δεν είναι έμποροι και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, είναι ο γνωστός με τον τίτλο “Νόμος Κατσέλη για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά”, ήτοι ο Ν. 3869/2010. Με το νόμο αυτό δίδεται η δυνατότητα, σε όσους δεν μπορούν, αποδεδειγμένα, να αποπληρώσουν τα δάνεια και τις κάρτες τους, αφενός να μειωθεί σημαντικά το ποσό του χρέους τους και… Ανάγνωση του υπολοίπου

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην ποινική διαδικασία έχουν καθιερωθεί, από τη νομοθεσία, κάποιες τυπικές προϋποθέσεις, πολύ σημαντικές για την προστασία τών δικαιωμάτων τών εμπλεκομένων μερών. Η αυστηρή και ορθή τήρησή τους αποτελεί αφενός μεν βασική προϋπόθεση για την ορθή απονομή τής δικαιοσύνης, αφετέρου δε, την ακρογωνιαία λίθο ενός πολιτισμένου κράτους δικαίου.  

ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει την ειδική γνώση και την πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικίας, έχοντας διαμορφώσει συμφωνητικά μίσθωσης, τα οποία εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον εκμισθωτή. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, που η αφερεγγυότητα ή η όποια οικονομική αδυναμία του μισθωτή αποτελεί σοβαρή πηγή προβλημάτων, είναι αναγκαία η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση των εκμισθωτών. Η προστασία δε τών εκμισθωτών επεκτείνεται και στις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος, όταν ο μισθωτής δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του (π.χ. διαταγή απόδοσης μισθίου, αγωγή). Ωστόσο, έχουν ανάγκη… Ανάγνωση του υπολοίπου

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν, δυστυχώς,  μία μάστιγα για τη χώρα μας. Οι δε διαφορές, που προκύπτουν από τα τροχαία ατυχήματα, έχουν τις περισσότερες φορές, τόσο αστική, όσο και ποινική διάσταση – υπόσταση. Το γραφείο μας, εδώ και χρόνια, αναλαμβάνει υπεύθυνα τέτοιες υποθέσεις και στο αστικό μέρος (αγωγές αποζημίωσης για υλικές και άλλες ζημίες – βλάβες) και στο ποινικό μέρος (υπεράσπιση ή πολιτική αγωγή).

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν: α) αγωγές αποζημίωσης από ενδοσυμβατική ευθύνη (π.χ. από σύμβαση αγοραπωλησίας, δανείου, έργου, εντολής, εταιρικές συμβάσεις, κλπ.) και αδικοπραξία, αγωγές αδικαιολόγητου πλουτισμού, διανομής, καθώς  και αγωγές  διάρρηξης (σε περιπτώσεις καταδολίευσης δανειστών), και β) τη σύνταξη συμβάσεων – ιδιωτικών συμφωνητικών για τη ρύθμιση σχέσεων ιδιωτικού δικαίου και κυρίως για την καλύτερη δυνατή κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πελατών μας.

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα προβλήματα, που προκύπτουν από τη δράση τής Δημόσιας Διοίκησης, την οργάνωση και τη λειτουργία τού Κράτους και τών νομικών προσώπων τού Δημοσίου, ήταν πάντα πολλά. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, με την ψήφιση και την εφαρμογή τών “μνημονίων”, έχουν πολλαπλασιαστεί. Η άσκηση τής δημόσιας εξουσίας, είναι η αρμοδιότητα τών διοικητικών οργάνων (π.χ. Κυβέρνηση,  υπουργοί, όργανα δημόσιων νομικών προσώπων – Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.) να θέτουν μονομερώς κανόνες   δικαίου (απρόσωπους ή ατομικούς), ανεξάρτητα από τη βούληση τών προσώπων, προς τα οποία οι κανόνες αυτοί απευθύνονται, ή και εναντίον τής βούλησής τους,… Ανάγνωση του υπολοίπου

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ως πολίτες, ασχέτως τής ιδιότητος τού δικηγόρου, είμαστε λάτρεις τού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος τής χώρας μας. Στα πλαίσια αυτά, ως ενεργοί πολίτες, αγωνιζόμαστε για την ανάδειξη και την προστασία του. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο, ότι ασχολούμαστε, ως γραφείο και ως επιστήμονες, με το συγκεκριμένο τομέα δικαίου, αναλαμβάνοντας αντίστοιχες υποθέσεις.