ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα πολεοδομικού δικαίου (πχ. ζητήματα που αφορούν άδειες οικοδομής, εκθέσεις αυτοψίας, αυθαίρετα, κλπ.), καθώς και τη γνώση για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με το Πολεοδομικό Δίκαιο. Το γραφείο μας είναι σε θέση να παρέχει την αναγκαία νομική κάλυψη γι’αυτά τα ζητήματα, με την απαραίτητη συνδρομή τεχνικών συμβούλων, ως προς τα τεχνικά ζητήματα. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση τών θεμάτων, τα οποία άπτονται τού Πολεοδομικού Δικαίου είναι ο ενιαίος χειρισμός όλων τών προεκτάσεων – συνεπειών τους, ήτοι διοικητικών, ποινικών και αστικών. Διότι μία υπόθεση π.χ. για αυθαίρετα κτίσματα, είτε από την πλευρά τού καταγγέλλοντος, είτε από την πλευρά τού ιδιοκτήτη ή κατασκευαστή αυθαιρέτου κτίσματος, έχει ή αποκτά διοικητικές, ποινικές και αστικές συνέπειες. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ενιαία αντιμετώπισή τους και ο ενιαίος χειρισμός τους. Μεγάλη ήταν και είναι η δραστηριοποίηση του γραφείου μας στην ευρύτερη περιοχή τής Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου το ζήτημα τής αυθαίρετης δόμησης και τής καταπάτησης δασικών εκτάσεων είναι οξύ και η λειτουργία των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον, προβληματική.
Advertisements

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ – ΝΟΜΟΣ “ΚΑΤΣΕΛΗ”, “ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ” (Ν. 3869/2010)

Η μεγάλη οικονομική κρίση “τίναξε” τον οικογενειακό προγραμματισμό “στον αέρα” και οδήγησε πολλά ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο, με πρώτη και κύρια συνέπεια, να μην μπορούν να αποπληρώσουν δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Μία διέξοδος, που δόθηκε νομοθετικά, σε πολίτες, που δεν είναι έμποροι και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, είναι ο γνωστός με τον τίτλο “Νόμος Κατσέλη για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά”, ήτοι ο Ν. 3869/2010. Με το νόμο αυτό δίδεται η δυνατότητα, σε όσους δεν μπορούν, αποδεδειγμένα, να αποπληρώσουν τα δάνεια και τις κάρτες τους, αφενός να μειωθεί σημαντικά το ποσό του χρέους τους και αφετέρου να διασώσουν την κύρια κατοικία τους.  Το γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλα τα στάδια που προβλέπει ο νόμος (εξωδικαστικό & δικαστικό), αλλά και μεριμνά με τη διαδικασία τών ασφαλιστικών μέτρων, για την, κατά το μέγιστο  δυνατό, προστασία τών οφειλετών – δανειοληπτών, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί τής αιτήσεώς τους, από τυχόν ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους τών τραπεζών.

Ανάγνωση του υπολοίπου

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην ποινική διαδικασία έχουν καθιερωθεί, από τη νομοθεσία, κάποιες τυπικές προϋποθέσεις, πολύ σημαντικές για την προστασία τών δικαιωμάτων τών εμπλεκομένων μερών. Η αυστηρή και ορθή τήρησή τους αποτελεί αφενός μεν βασική προϋπόθεση για την ορθή απονομή τής δικαιοσύνης, αφετέρου δε, την ακρογωνιαία λίθο ενός πολιτισμένου κράτους δικαίου.  

Ανάγνωση του υπολοίπου

ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει την ειδική γνώση και την πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικίας, έχοντας διαμορφώσει συμφωνητικά μίσθωσης, τα οποία εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον εκμισθωτή. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, που η αφερεγγυότητα ή η όποια οικονομική αδυναμία του μισθωτή αποτελεί σοβαρή πηγή προβλημάτων, είναι αναγκαία η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση των εκμισθωτών. Η προστασία δε τών εκμισθωτών επεκτείνεται και στις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος, όταν ο μισθωτής δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του (π.χ. διαταγή απόδοσης μισθίου, αγωγή).
Ωστόσο, έχουν ανάγκη προστασίας και οι μισθωτές, όταν ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής παραβιάζει όρους τού συμφωνητικού μίσθωσης και δεν συμπεριφέρεται σύννομα και όταν οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται και γίνονται δυσμενέστερες, με αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν σ’ένα υψηλό μίσθωμα. Το νομικό πλαίσιο προστασίας υπάρχει. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ορθή αξιοποίησή αυτού τού πλαισίου.
Ως γραφείο καλύπτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και άλλες ειδικότερες σε σχέση με το δίκαιο μισθώσεων.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν, δυστυχώς,  μία μάστιγα για τη χώρα μας. Οι δε διαφορές, που προκύπτουν από τα τροχαία ατυχήματα, έχουν τις περισσότερες φορές, τόσο αστική, όσο και ποινική διάσταση – υπόσταση. Το γραφείο μας, εδώ και χρόνια, αναλαμβάνει υπεύθυνα τέτοιες υποθέσεις και στο αστικό μέρος (αγωγές αποζημίωσης για υλικές και άλλες ζημίες – βλάβες) και στο ποινικό μέρος (υπεράσπιση ή πολιτική αγωγή).

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν: α) αγωγές αποζημίωσης από ενδοσυμβατική ευθύνη (π.χ. από σύμβαση αγοραπωλησίας, δανείου, έργου, εντολής, εταιρικές συμβάσεις, κλπ.) και αδικοπραξία, αγωγές αδικαιολόγητου πλουτισμού, διανομής, καθώς  και αγωγές  διάρρηξης (σε περιπτώσεις καταδολίευσης δανειστών), και β) τη σύνταξη συμβάσεων – ιδιωτικών συμφωνητικών για τη ρύθμιση σχέσεων ιδιωτικού δικαίου και κυρίως για την καλύτερη δυνατή κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πελατών μας.

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα προβλήματα, που προκύπτουν από τη δράση τής Δημόσιας Διοίκησης, την οργάνωση και τη λειτουργία τού Κράτους και τών νομικών προσώπων τού Δημοσίου, ήταν πάντα πολλά. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, με την ψήφιση και την εφαρμογή τών “μνημονίων”, έχουν πολλαπλασιαστεί. Η άσκηση τής δημόσιας εξουσίας, είναι η αρμοδιότητα τών διοικητικών οργάνων (π.χ. Κυβέρνηση,  υπουργοί, όργανα δημόσιων νομικών προσώπων – Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.) να θέτουν μονομερώς κανόνες   δικαίου (απρόσωπους ή ατομικούς), ανεξάρτητα από τη βούληση τών προσώπων, προς τα οποία οι κανόνες αυτοί απευθύνονται, ή και εναντίον τής βούλησής τους, επιβάλλοντας υποχρεωτική συμπεριφορά. Όταν όμως αυτοί οι επιβληθέντες κανόνες δεν συμβαδίζουν με τη νομιμότητα, ήτοι έρχονται σε αντίθεση π.χ. με το Σύνταγμα, τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και άλλες νομοθετικές διατάξεις, τότε ο πολίτης, στον οποίο επιβάλλονται και υφίσταται τις συνέπειές τους, έχει δικαίωμα να αμυνθεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο μας αναλαμβάνει την  άμυνα τού διοικούμενου (πολίτη/δημότη/υπαλλήλου/φορολογούμενου/συνταξιούχου), μέσω τής άσκησης ενστάσεων ενώπιον τών διοικητικών οργάνων, καθώς και  ένδικων μέσων και βοηθημάτων (π.χ. προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως, εφέσεων, κλπ.) ενώπιον τών διοικητικών δικαστηρίων. Αναλαμβάνουμε δε τη διεκπεραίωση τών υποθέσεων αυτών μέχρι και τον τελευταίο βαθμό  στα ανώτατα διοικητικά δικαστήρια τής χώρας, ήτοι το Συμβούλιο τής Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ολομ.).
Πέραν δε τών υποθέσεων πειθαρχικού δικαίου τών υπαλλήλων, αναλαμβάνουμε και υποθέσεις πειθαρχικού δικαίου τών δικηγόρων, ενώπιον τών πειθαρχικών συμβουλίων τών δικηγορικών συλλόγων και τού Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ως πολίτες, ασχέτως τής ιδιότητος τού δικηγόρου, είμαστε λάτρεις τού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος τής χώρας μας. Στα πλαίσια αυτά, ως ενεργοί πολίτες, αγωνιζόμαστε για την ανάδειξη και την προστασία του. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο, ότι ασχολούμαστε, ως γραφείο και ως επιστήμονες, με το συγκεκριμένο τομέα δικαίου, αναλαμβάνοντας αντίστοιχες υποθέσεις.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις, οι οποίες, αφορούν στη διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που πληρούν τις προϋποθέσεις τού νόμου, αλλά και υποστήριξης τής διαδικασίας ανάκλησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τού νόμου.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ως γραφείο ασχολούμαστε με υποθέσεις, οι οποίες, αφορούν στη νομοθεσία τής τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα σε ζητήματα παραβίασης τής νομοθεσίας στη λήψη αποφάσεων, στην επιβολή δημοτικών φόρων και τελών, στους διαγωνισμούς για έργα και προμήθειες,  κλπ.